Regulamin

REGULAMIN SZKOLEŃ Z ZAKRESU MASAŻU, FIZJOTERAPII I AJURWEDY.
organizowanych przez
Centrum Szkoleniowe REHAB

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach z ZAKRESU MASAŻU, FIZJOTERAPII ORAZ AJURWEDY organizowanych przez Centrum Szkoleniowe REHAB, z siedzibą: 36-071 Trzciana, Trzciana 148
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2013r.  do odwołania.

§ 2 Definicje 

 1. Szkolenie z medycyny estetycznej – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba 
 2. Szkolenie z kosmetologii - szkolenie, na które może się zapisać osoba posiadająca 
 3. Szkolenie zaplanowane – szkolenie, którego termin został wstępnie zaplanowany.
 4. Szkolenie potwierdzone – szkolenie, którego realizacja w danym terminie została potwierdzona przez Organizatora.
 5. Organizator – Centrum Szkoleniowe REHAB, z siedzibą: 36-071 Trzciana, Trzciana 148, numer NIP 684 244 24 28 numer REGON 180497021
 6. Zgłaszający na szkolenie – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Zgłaszający na szkolenie nie musi być jednocześnie uczestnikiem szkolenia.
 7. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu poprzez przesłanie wypełnionego „Formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu” – przez stronę www.masaz-kursy.com.pl lub stronę www.medkursy.pl, poinformowała, telefonicznie o chęci wzięcia udziału w szkoleniu (potwierdzona mailem zwrotnym), osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową (potwierdzona mailem zwrotnym),
 8. Potwierdzenie – wiadomość email lub poprzez kontakt telefoniczny, wysłana do Zgłaszającego na szkolenie, potwierdzająca wpisanie na listę uczestników szkolenia.
 9. Rezygnacja ze szkolenia – poinformowanie telefoniczne, przesłanie pisemnej lub mailowej informacji przez Zgłaszającego na szkolenie o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu.
 10. Zgłoszenie – wypełniony przez Zgłaszającego na szkolenie „Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu” – przez stronę www.masaz-kursy.com.pl lub stronę www.medkursy.pl, informacja telefoniczna o chęci wzięcia udziału w szkoleniu (potwierdzona mailem zwrotnym), zapis drogą mailową (potwierdzony mailem zwrotnym),

 § 3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 1. Informacja o organizowanych szkoleniach przez Centrum Szkoleniowe REHAB przekazywana jest potencjalnym uczestnikom w formie:
  • Terminarza i cennika szkoleń – publikowanego na stronie internetowej firmy: www.masaz-kursy.com.pl w zakładce ,,Kursy”
  • Działań marketingowo-promocyjnych.
 2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie drogą mailową lub telefoniczną potwierdzenia chęci udziału w szkoleniu oraz zadatek w wysokości minimum 30% wartości szkolenia
 3. Po otrzymaniu wypełnionego przez Zgłaszającego na szkolenie „Formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu” – przez stronę www.masaz-kursy.com.pl lub stronę www.medkursy.pl lub po otrzymaniu informacji telefoniczna o chęci wzięcia udziału w szkoleniu, bądź po otrzymaniu zapisu drogą mailową organizator wysyła w terminie do 2 dni roboczych, na wskazany adres mailowy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 4. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników danego kursu decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą zadatku na poczet uczestnictwa w kursie.
 5. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany Zgłaszający na szkolenie.
 6. Wymagania do odbycia szkoleń są umieszczone pod programem wybranego kursu na stronie www.masaz-kursy.com.pl w zakładce ,,Kursy’’
 7. Organizator umożliwia odbycie większości kursów w formie indywidualnej w Rzeszowie i/lub Krakowie poza: kurs diagnostyka i rehabilitacja w dysfunkcjach stawu kolanowego i barkowego, kurs terapia punktów spustowych, kurs masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe, kurs masażu tajskiego, kursy masażu ajurwedyjskiego.

 § 4 Warunki płatności 

 1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z obowiązującym cennikiem i terminarzem szkoleń dostępnym na stronie www.masaz-kursy.com.pl w zakładce „Kursy” zamieszczonym na stronie www.masaz-kursy.com.pl, z uwzględnieniem ewentualnych Rabatów udzielonych Klientowi, na zasadach określonych w § 7 niniejszego regulaminu.
 2. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 3. Osoby, które dokonały Zgłoszenia zobowiązane są do wniesienia min. 30% wartości opłaty za szkolenie po otrzymaniu potwierdzenia wpisania na listę uczestników. Pozostała część opłaty musi zostać wniesiona na konto Organizatora lub uiszczona gotówką w dniu szkolenia. Ewentualne wyjątki muszą zostać uzgodnione z Organizatorem.
 4. Opłatę za szkolenie należy wnieść na konto „F.U.R. REHAB Gabriela Zawojska - Gancarz.” prowadzone w:
  mBank:
  nr rachunku: 92 1140 2004 0000 3802 7417 9194
 5. W tytule przelewu należy podać: tytuł, datę szkolenia, ilość uczestników, nazwę firmy.
 6. Paragon lub Faktura VAT zostanie wystawiona po zakończeniu kursu. Szkolenia od 01.01.2011r są objęte podstawową, 23% stawką VAT, wyjątkiem są szkolenia organizowane ze środków publicznych ( ze środków UE, PUP, KFS), które podlegają zwolnieniu z VAT. Podstawą do wystawienia Faktury zwolnionej  z VAT jest: 
  • umowa podpisana pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem, bądź jego pracodawcą
  • umowa podpisana pomiędzy Organizatorem, a jednostką publiczną (np.: PUP)
 7. Na życzenie uczestnika kursu, Centrum Szkoleniowe REHAB  i wystawi i prześle Zgłaszającemu na szkolenie fakturę pro-forma z tytułu uczestnictwa w szkoleniu.
 8. Kursy w formie indywidualnej podlegają wyższej o 20% wartości kursu cenie.

 § 5 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do  3 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, w przypadku gdy nie zostanie spełniona wymagana minimalna ilość uczestników lub dojdzie do zdarzenia losowego, w związku z którym osoba szkoląca nie będzie w stanie poprowadzić kursu.
 2. Wymagana minimalna ilość uczestników w szkoleniach uznawanych za grupowe to:
  • dla Kursów organizowanych w Trzcianie koło Rzeszowa lub Krakowie 2 osoby
  • dla Kursów organizowanych w pozostałych miastach 5 osób.
  • Organizator może zadecydować o zmniejszeniu, bądź zwiększeniu wymaganej minimalnej liczby uczestników.
 3. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Zgłaszającego na szkolenie. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu lub drogą telefoniczną.
 4. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora, Zgłaszający na szkolenie wydaje dyspozycję dotyczącą wpłaconej zaliczki lub opłaty za kurs tj.:
  • Zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność,
  • Pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w kursie, który odbędzie się w późniejszym terminie.
 5. Organizator poinformuje mailem lub telefonicznie Zgłaszającego na szkolenie o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.
 6. Organizator ma prawo do zmiany prowadzącego, jeśli ustalony wcześniej będzie niedyspozycyjny z powodów losowych.

§ 6 Rezygnacja ze szkolenia 

 1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie:
  • Do 14 dni przed dniem rozpoczęcia kursu – Organizator zwraca 100% wpłaconych środków na poczet uczestnictwa w szkoleniu.
  • Do 7 dni przed dniem rozpoczęcia kursu – Zgłaszający na szkolenie zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 50% ceny szkolenia.
  • Krótszym niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia kursu – Zgłaszający na szkolenie zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.
 2. W przypadkach szczególnych, Organizator może podjąć decyzję o odstąpieniu naliczenia ww. opłat.
 3. Nieobecność na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia.
 4. W każdym czasie Zgłaszający na szkolenie może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia.

§ 7 Rabaty 

Aktualne ceny szkoleń otwartych prezentowane są na stronie www.masaz-kursy.com.pl  w zakładce „Kursy”. 

Organizator przyznaje rabat dla Zgłaszającego na szkolenie w wysokości 10% wartości kursu w momencie zapisania przez Zgłaszającego na ten sam kurs dodatkowej osoby. Rabat nie jest przyznany automatycznie. Musi o niego wystąpić osoba Zgłaszająca na szkolenie.

Organizator może przyznać indywidualny rabat dla uczestników szkolenia, w związku ze skierowaniem na szkolenie większej liczby uczestników.

Organizator zobowiązuje się do darmowego przeprowadzenia szkolenia dla Zgłaszającego na szkolenie, który zapisał minimum 8 osób na kurs. Zgłaszający na szkolenie nie jest wliczany w poczet osób przez siebie zapisanych (jest minimum dziewiątym uczestnikiem)

Zgłaszający na szkolenie, w dowolnym momencie przed rozpoczęciem kursu może skierować dodatkowe osoby, z zachowaniem prawa do rabatu.

W przypadku, gdy w danej edycji kursu lista uczestników została już zamknięta, nowo skierowane osoby zostaną wpisane na listę uczestników następnej edycji kursu.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za ceny opublikowane w innych serwisach niż na stronie www.masaż-kursy.com.pl lub www.medkursy.pl

§ 8 Opcje dodatkowe

 1. Każdy uczestnik, w ramach ceny kursu, otrzymuje:
  • certyfikat w języku polskim i w języku obcym (np.: angielskim)
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu zawierające imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz PESEL Uczestnika wystawione przez Centrum Szkoleniowe REHAB
  •  
 2. Dodatkowy certyfikat w języku obcym podlega opłacie 30 zł za egzemplarz

 § 9 Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe REHAB z siedzibą: 36-071 Trzciana, Trzciana 148 
 2. Dane osobowe, przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zmian.). 
 3. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu oraz w celu prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, w związku z organizowanym szkoleniem.
 4. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych osobom nieupoważnionym.

 § 10 Postanowienia końcowe 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Kalendarz kursów

Kwiecień 2024
 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pt
 • Sb
 • Nd
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.